Athletics & Activities

Picture of Sports equipment

Are you interested in playing sports at Lantana Middle School???
Lantana Middle School has teams for the following sports:
● Baseball (tryouts in August)
● Softball (tryouts in August)
● Boys Basketball (tryouts in January)
● Girls Basketball (tryouts in January)
● Boys Volleyball (tryouts in April)
● Girls Volleyball (tryouts in October)
● Boys Soccer (tryouts in October)
● Girls Soccer (tryouts in January)
● Boys Track & Field (tryouts in April)
● Girls Track & Field (tryouts in April)

Students who want to play a sport are required to complete an Athletic Packet and get a physical prior to tryouts for that sport. Athletic Packets will be available at schedule pick up in August and throughout the year in the Main Office or outside Mr. Spoo’s classroom (2-205).
Student athletes are required to maintain a minimum 2.0 GPA in all classes
and have few, if any, discipline problems in order to remain eligible to play.

Èske w enterese nan jwe espò nan Lantana Middle School ???

Lekòl Lantana Middle gen ekip pou espò sa yo:
● Baseball (eseye nan mwa Out)
● Softball (tryouts nan mwa Out)
● Baskètbòl pou ti gason (tryouts nan mwa janvye)
● Basketball pou tifi (tryouts nan mwa janvye)
● Volleyball pou ti gason (tryouts nan mwa avril)
● Volleyball pou tifi (tryouts nan mwa Oktòb)
● Foutbòl pou ti gason (tryouts nan mwa Oktòb)
● Foutbòl pou tifi (tryouts nan mwa janvye)
● Track & Field pou ti gason (tryouts nan mwa avril)
● Track & Field pou tifi (tryouts nan mwa avril)

Elèv ki vle jwe yon espò oblije ranpli yon pake atletik epi pou yo jwenn yon fizik anvan tryouts pou ki espò.
Pake atletik yo ap disponib lè ou pran orè nan mwa Out ak pandan tout ane a nan biwo prensipal la oswa deyò salklas Mesye Spoo a (2-205).
Atlèt elèv yo oblije kenbe yon minimòm GPA 2.0 nan tout klas yo epi yo gen
kèk, si pa genyen pwoblèm disiplin ou rete kalifye pou kapab jwe.

¿Estás interesado en participar en los deportes de las escuela secundaria de Lantana?

Lantana Middle School tiene equipos para los siguientes deportes:
•Béisbol (pruebas en agosto)
•Softbol (pruebas en agosto)
•Baloncesto masculino (pruebas en enero)
•Baloncesto femenino (pruebas en enero)
•Voleibol masculino (pruebas en abril)
•Voleibol femenino (pruebas en octubre)
•Fútbol masculino (pruebas en octubre)
•Fútbol femenino (pruebas en enero)
•Atletismo en pista y campo masculino (pruebas en abril)
•Atletismo en pista y campo femenino (pruebas en abril)

Los estudiantes que quieran participar en deportes deben completar un paquete deportivo y hacerse un examen físico deportivo antes de las pruebas para ese deporte. Los paquetes atléticos estarán disponibles el dia que recojan los horarios estudiantiles, durante todo el año en la oficina principal y fuera del aula del
Señor Spoo (2-205).
Se requiere que los estudiantes atletas mantengan un promedio mínimo de 2.0 en todas las clases y que tengan poco, preferidamente ningunos, problemas de disciplina para seguir siendo elegibles para jugar.
Search
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA